pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi

Translate this pageApr 08, 2020 · o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi opĆeg poreznog zakona Članak 1. U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19 i 35/20) mijenja se DIO DESETI A PROVEDBA PLAĆANJA POREZA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA i glasi:sp.info Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na Translate this pageo izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak Članak 1. U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19 i 80/19), u članku 2. stavak 3. briše se.sp.info PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O Jul 21, 2017 · PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2017) Na osnovu člana 268. st. 10. i 13. i člana 269. stav 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 i 9/2016 – US), Ministar unutrašnjih poslova donosi.sp.info Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti Translate this pageNN 48/2021 (5.5.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka. Ministarstvo zdravstva. 978


			Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju

Jun 22, 2018 · PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV Član 1. U Pravilniku o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Službeni glasnik RS”, br. 108/04, 130/04 – ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15 i 109/16 sp.info Pravilnik o IZMENAMA i dopunama Pravilnika o podeli Na osnovu člana 7. stav 2, člana 131. stav 1. i člana 246. stav 6. Zakona o bezbednosti saobra ćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 53/10), Ministar za infrastrukturu donosi PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priklju čnih vozila i tehni čkim uslovima za vozila u saobra ćaju na putevima sp.info PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09 – dr. zakon), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Član 1. U Pravilniku o pripravničkom stažu i sp.info Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine. Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci.


			PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

May 09, 2017 · PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017) Na osnovu člana 49. st. 1. i 3. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi.sp.info PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima Član 1. U Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14 , 41/15, 78/15,sp.info PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 8SUDYQRJRGMHOD]DSURVWRUQRXUHÿHQMHLJUDGQMX ýODQDN . ýODQDN Pravilnika RXQXWDUQMHPUHGX8SUDYQRJRGMHOD]DSURVWRUQRXUHÿHQMHLJUDGQMX , mijenja se i glasi:Ä88 SUDYQRPRGM HOXVLVWHPDWL]LUDQRMH 19 radnih mjesta sa 61 L]YUãLWHOMem, sp.info Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 77/2015 od 9.9.2015. godine, a stupio Član 17.


			Novi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu

Novi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu

U nastavku vam prezentujemo najznačajnije novine uređene Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe (u nastavku:Novi Pravilnik), imajući u vidu sp.info Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka Republike Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o utiskivanju identifikacionih oznaka ("Sl. glasnik RS", br. 5/2021) Član 8 . Obrazac 2, odštampan uz Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka ("Službeni glasnik RS", broj 11/20), zamenjuje se Obrascem 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.sp.info Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranjuPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju I. U Pravilniku o studiranju KLASA:003-05/17-01/02, URBROJ:380-01-17- 1 od 27. veljače 2017., naslov članka 44. mijenja se i glasi:''Završavanje studija u vremenu kraćem od propisanog trajanja studija i istodobno studiranje još jednog studija u statusu redovitog studenta.''sp.info Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i Jun 22, 2018 · Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018) Na osnovu člana 24. stav 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr


			PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

Apr 13, 2017 · PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA BEZBEDNOSTI OD POŽARA SPOLJNIH ZIDOVA ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017) Na osnovu člana 44a Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i sp.info Pravilnici - АlimsOct 09, 2010 · Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava “Službeni glasnik RS”, br. 63/2013 od 19.07.2013. Pravilnik o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sp.info Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim Translate this pageMar 19, 2020 · -> Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima – NN 112/17, NN 34/18, NN 36/19, NN 98/19, NN 31/20. Kako bismo Vam olakšali praćenje izmjena, ponovno smo pripremili tekst na način koji razlikuje dio koji je ostao nepromijenjen (NN 112/17, NN 34/18, NN 36/19, NN 98/19), od izmjenjenog i dopunjenog dijela (NN 31/20).sp.info Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stalnom Jan 20, 2016 · Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o putnim ispravama. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sticanju zvanja i davanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera


			PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

Sep 22, 2017 · 22.09.2017. pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o naČinu i postupku obraČunavanja i plaĆanja akcize na elektriČnu energiju za krajnju potroŠnju ("sl. glasnik rs", br. 86/2017)sp.info Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim Sep 02, 2016 · pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o tehniČkim uslovima i odrŽavanju donjeg stroja ŽelezniČkih pruga ("sl. glasnik rs", br. 74/2016) Na osnovu člana 54. stav 2. i člana 56. stav 2. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice („Službeni glasnik RS”, br. sp.info Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o kvalitetu Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura Na osnovu člana 55. stav 2. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi P r a v i l n i k O izmenama i dopunama pravilnika o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kulturasp.info Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i Aug 31, 2015 · Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova. Pravilnik o metodologiji za izradu projekata sanacije i remedijacije. Pravilnik o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za

Leave Your Response